بیان احکام »»

احکام موسیقی
موسيقي را اگر به همان معناي غنا و آوازها و سازها و بکار گرفتن آنها بدانيم، فراگرفتن موسيقي که از قديم الايّام بين اهل لهو و بزم متداول بود و در کشورها و مناطق مختلف انواعي از آن بکار برده مي شده و مي شود همه حرام است (جامع الاحکام). دیدن نواختن موسیقی (بدون شنیدن) حکمی ندارد بلکه حکم آن مربوط به تولید و ساخت و خرید و فروش آلات، تعلیم و تعلم، نواختن و شنیدن (استماع) آن است مراجع عظام تقلید حکم انواع موسیقی را بیان کرده اند که به شرح زیر است :